Förening

§ 1. Allmänt

1.1   Dessa allmänna villkor gäller för UnitedDeals AB:s, org. 556707–2623 (”Bolaget”), tillhandahållande av en SaaS-plattform för privatpersoners insamling av pengar till ideella idrottsföreningar (”Föreningsarvode” respektive ”Supporter”) genom att handla hos dess samarbetspartners som tillhandahåller produkter och/eller tjänster (”Föreningspartner” respektive ”Tjänsten”). Tjänsten tillhandahålls för Supporter genom den mobila applikationen UnitedDeals (”Appen”) som kan laddas ned från programvarubutiker och användas i mobil eller surfplatta (”Mobila Enhet”) och för ideell idrottsförening som vid var tid är ansluten till Riksidrottsförbundet (”Förening samt Föreningspartner genom webbsidan www.uniteddeals.se (”Webbplatsen”) där Förening och Föreningspartner har sina respektive administrationskonton för Tjänsten (”Administrationskonto”).

1.2   Dessa allmänna villkor (”Avtalet”) gäller mellan Förening och Bolaget vid användning av Tjänsten. Genom att acceptera Avtalet ingår Föreningen ett bindande avtal med Bolaget.

§ 2. Om Tjänsten

2.1   För att få tillgång till Tjänsten måste behörig representant för Föreningen gå in på Webbplatsen, acceptera Avtalet och Bolagets integritetspolicy (”Integritetspolicy”) samt skapa Administrationskonto genom att identifiera sig med e-postverifiering och lämna vissa personuppgifter såsom namn, e-postadress, mobilnummer och födelsetid samt välja ett personligt lösenord.

2.2   Föreningen är ansvarig för att tillhandahålla korrekt, aktuell och fullständig information i samband med registreringen på Webbplatsen. Föreningen bekräftar att de angivna kontouppgifterna är sanna och korrekta och att Föreningen, när det är nödvändigt, uppdaterar sina kontouppgifter så att de förblir sanna och korrekta.

2.3   Föreningen är ensam ansvarig för att upprätthålla sekretess för inloggningsinformation. Bolaget ansvarar inte för obehörig användning av Föreningens Administrationskonto.

2.4   Representanter för Föreningen som skapar Administrationskonto och/eller använder Tjänsten på uppdrag av Föreningen garanterar att de har full behörighet att juridiskt binda Föreningen till detta Avtal och ska strikt följa Avtalet när Tjänsten används. Bolaget har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan vid en obehörig representants ingående av Avtalet.

2.5   Tjänsten aktiveras direkt efter Föreningens godkännande av Avtalet, d.v.s. Föreningen kan direkt efter ingående av Avtalet ingå avtal med Föreningspartners om samarbete (”Partneravtal”).

2.6  För att nyttja Tjänsten ska Förening ingå Partneravtal med varje Föreningspartner som Förening önskar erhålla Föreningsarvode från. Inbjudan att ingå Partneravtal kan sändas från Förening till Föreningspartner eller från Föreningspartner till Förening.

2.7   Föreningen kan när som helst, på Webbplatsen, få tillgång till gällande Avtal och Integritetspolicy som gäller mellan Bolaget och Förening.

§ 3. Tillhandahållande av Tjänsten

3.1   Bolaget tillhandahåller Tjänsten respektive Appen till Föreningar, Föreningspartners respektive Supporters som har ingått avtal med Bolaget.

3.2   Bolaget har vidare ingått avtal med betalningsinstitut, som för närvarande är Finshark AB, org.nr 559203–3855 som står under tillsyn av den svenska Finansinspektionen (”Betalningsinstitutet”), som tillhandahåller Bolaget en tjänst genom vilken Bolaget kan spåra de transaktioner där Supporter genomfört köp hos Föreningspartners. Betalningsinstitutet tillhandahåller dessa transaktioner så korrekt Föreningsarvode kan överföras till berättigade Föreningar. Sammanställningen av relevanta transaktioner genomförda av Supporter tillhandahålls Bolaget i krypterat format, menat att inga direkta personuppgifter tillhandahålls Bolaget av Betalningsinstitutet. Varje Supporter ingår ett självständigt avtal, tillhandahållet av Betalningsinstitutet, med Betalningsinstitutet avseende Betalningsinstitutets åtkomst till Supporters transaktionshistorik och tillhandahållande av transaktionssammanställningar till Bolaget.

§ 4. Användning av Tjänsten

4.1   Tjänstens syfte är att möjliggöra samarbeten mellan Föreningar och Föreningspartners för mätbar digital marknadsföring inom ramar för sponsorskap av Föreningar. Föreningspartner kan skapa samarbeten med Förening (och vice versa) genom att ladda upp köperbjudanden på Föreningens Supportrars konton i Appen (”Deals”) och ersätta Föreningen med Föreningsarvode när Supporter genomför köp av Föreningspartner.

4.2   Föreningen åtar sig att använda Tjänsten i enlighet med gällande lagar, förordningar och praxis (”Tillämpliga Regler”) och får inte använda Tjänsten på sätt som orsakar Bolaget eller tredje part skada. Vidare är Föreningen ansvarig för att all information uppladdad av Föreningen inte bryter mot Tillämpliga Regler.

4.3   Föreningens information som publiceras i Appen får inte köpuppmana barn under 18 år. Direktreklam får inte tillsändas barn under 16 år.

4.4   Föreningen får inte använda Tjänsten för att kommunicera eller publicera information som kränker personer eller företag, eller deras rättigheter (upphovsrätt, varumärke eller annan immateriell rättighet), information som kan bryta mot integriteten hos en person, skrämma eller förolämpa en annan person, information som kan uppmana kriminella handlingar eller innehålla material som inte är tillåtet enligt Tillämpliga Regler (till exempel diskriminering och/eller rashets).

4.5   Föreningen får inte, på Webbplatsen, ladda upp information som innehåller personuppgifter annat än i syfte att ingå och efterleva Avtalet.

4.6   Föreningens användning av Tjänsten ska ske i enlighet med Avtalet för att full funktionalitet ska kunna erhållas. I händelse av störning som orsakas av Föreningens utrustning eller användning, åtar sig Föreningen att omgående koppla ifrån sådan utrustning eller upphöra med den användning som orsakar störningen.

4.7   Bolaget äger rätt att utföra ändringar eller modifieringar av Tjänsten som är av mindre betydelse för Tjänstens användning, under förutsättning att Tjänstens prestanda eller funktionalitet inte försämras. 

4.8   Föreningen äger ej rätt att använda Tjänsten på annat sätt än vad som framgår av Avtalet. 

§ 5. Partneravtal

Förening och Föreningspartner ska ingå Partneravtal innan ett samarbete mellan Förening och Föreningspartner kan påbörjas, d.v.s. innan Föreningens Supporters kan se Föreningspartners Deals på sina konton i Appen och nyttja Deals. Bolaget tillhandahåller en mall för Partneravtal, se www.uniteddeals.se.  Bolaget ansvarar inte för den juridiska riktigheten i Sponsringsavtalet.

§ 6. Avhjälpande av fel

6.1   Bolaget ska avhjälpa eventuella fel eller avvikelser i Tjänsten, så att Tjänsten överensstämmer med detta Avtal. För en begäran om avhjälpande vänligen kontakta kundservice på info@unditeddeals.se. Förfrågningar besvaras inom fyrtioåtta (48) h.

6.2   Förening har inte rätt till ersättning vid fel i Tjänsten.

§ 7. Fakturering och betalningsvillkor

7.1   Föreningen nyttjar, under avtalstiden, Webbplatsen kostnadsfritt. Detta innebär att Föreningen kan kostnadsfritt skapa Administrationskonto.

7.2   Efter varje kalendermånad sammanställs alla Supportrars, som är kopplade till Föreningen, köp hos Föreningspartner och Föreningsarvode sammanställs för fakturering av Bolaget till Föreningspartner.

7.3   Föreningsarvode som erläggs av Föreningspartner till Förening är överenskommen i Partneravtal och utgörs av ett procentbelopp av varje Supporters köpbelopp hos Föreningspartnern genomfört med ett bankkort som Supporter har kopplat till Tjänsten i Appen.

7.4   I de fall Supporter har kopplat sig till flera Föreningar och dessa Föreningar har Partneravtal med samma Föreningspartner med olika procentsats avseende Föreningsarvode, kommer det slutliga (månatliga) transaktionsbeloppet för Supporterns köp hos dessa Föreningar att läggas samman och delas upp i lika stora delar. Av de lika stora delarna kommer Föreningar att erhålla den procentsats Föreningsarvode som framgår i respektive Partneravtal med Föreningspartnern.

7.5   Bolaget, på uppdrag av Förening och efter erhållande av sammanställning av transaktioner från Betalningsinstitutet, fakturerar Föreningspartner Föreningsarvode tio (10) bankdagar efter varje stängd kalendermånad genom utställande av en elektronisk faktura. Betalningsvillkor trettio (30) kalenderdagar.

7.6   Bolaget inbetalar Föreningsarvode, minus avdragen ersättning till Bolaget (”Ersättning”), till ett av Föreningen på Webbplatsen angivet bankgiro- eller plusgirokonto, trettio (30) kalenderdagar efter att Föreningspartner har inbetalat, till Bolaget, fakturan avseende Föreningsarvode. Gällande Ersättning uppgår till femton (15) procent, exkl. vid var tid lagstadgad mervärdesskatt, av varje Supporters transaktion som berättigar till Föreningsarvode.

§ 8. Avstängning från Tjänsten

8.1    Bolaget har rätt att stänga eller begränsa Tjänsten för Föreningen om;

8.1.1 Föreningen inte följer Tillämpliga Regler;

8.1.2 Föreningen inte är, vid var tid under Avtalets giltighetstid, ansluten till Riksidrottsförbundet;

8.1.3 Föreningen använder Föreningsarvode för annat ändamål än Föreningens verksamhet;

8.1.4 Föreningen använder Tjänsten i strid mot Avtalet och inte vidtar rättelse inom fjorton (14) kalenderdagar från skriftligt meddelande härom;

8.1.5 Föreningens representant inte har varit behörig att ingå Avtalet för nyttjande av Tjänsten.

8.2  Bolaget har vidare rätt att stänga eller begränsa Tjänsten om sådan skyldighet följer av Tillämpliga Regler.  

§ 9. Skadestånd

9.1    Ingen part har rätt till skadestånd för tillhandahållande, respektive nyttjande, av Tjänsten.

9.2    Utan hinder av punkt 9.1 ska Föreningen hålla Bolaget skadeslös för alla krav som tredje man riktar mot Bolaget med anledning av att Föreningen använt Tjänsten på ett felaktigt sätt eller på annat sätt tillhandahållit data eller annat material vid användning av Tjänsten i strid med Avtalet eller Tillämpliga Regler. 

9.3    Vardera part ska hållas skadeslös och vid rättsligt förfarande försvara den andre parten avseende varje slags ansvar, förlust, skada och kostnad som åsamkats med anledning av faktiskt intrång i tredje mans immateriella rättigheter i samband med användandet av Tjänsten. 

9.4    Begäran om vite eller skadestånd enligt punkt 9.2 ska göras skriftligen senast trettio (30) kalenderdagar efter det att omständigheten inträffat eller skada upptäckts.

§ 10. Sekretess

10.1  Vardera part förbinder sig att inte till tredje man utan motpartens skriftliga medgivande utlämna sådana uppgifter om motpartens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemligheter eller som enligt lag omfattas av sekretesskyldighet.

10.2  Part ansvarar för sina respektive anställdas, konsulters och andra engagerade personers iakttagande av häri angivna bestämmelser och ska genom sekretessförbindelse med dessa eller andra lämpliga åtgärder tillse att Avtalets sekretess iakttas.

10.3  Parts sekretesskyldighet enligt Avtalet gäller under avtalstiden samt även för en period om ett (1) år efter det att Avtalet har upphört att gälla.

§ 11. Hantering av personuppgifter

11.1  Parterna förbinder sig att tillse att all behandling av personuppgifter i sin verksamhet till följd av Avtalet sker i enlighet med Tillämpliga Regler.

11.2  Bolaget har gjort ett ställningstagande att Bolaget är personuppgiftsansvarig för samtliga personuppgifter som Förening, Företagspartner och Supporter för in i Tjänsten respektive Appen. Som grund för detta ställningstagande har Bolaget identifierat att Bolaget är den part som bl.a. fastställer ”väsentliga medel”[1] för behandlingen av personuppgifter.

§ 12. Immateriella rättigheter

12.1  Inget villkor i Avtalet innebär eller ska anses innebära en överlåtelse till Förening av någon upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter som tillhör Bolaget.

12.2  Mjukvara som ingår i Tjänsten licensieras, och säljs inte, till Förening. Genom att bruka Tjänsten ges Förening en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, i tiden begränsad rätt att använda mjukvaran. Bolaget behåller äganderätten till alla kopior av mjukvaran. Bolaget har rätt att överlåta denna licens eller någon del därav till tredje part. Förening får inte överlåta denna licens eller någon del därav eller på annat sätt överföra eller underlicensiera sina rättigheter enligt licensen, till någon tredje part.

12.3  Varumärket ”UnitedDeals” ägs och är registrerat i Sverige och EU av Bolaget. Andra varumärken, namn och loggor som förekommer i Tjänsten är respektive ägares/licensgivares egendom. Utom i de fall som är tillåtet enligt tvingande lag är varje reproduktion, distribution, modifikation, återgivning eller publicering av något upphovsrättsligt eller varumärkesrättsligt skyddat material otillåten utan föregående skriftligt medgivande från respektive upphovsman, varumärkesinnehavare eller licensgivare.

12.4 Bolaget har rätt att under avtalsperioden omnämna Föreningen och Bolagets och Föreningens samarbete enligt Avtalet, exempelvis på Webbplatsen, under förutsättning att Föreningen inte uttryckligen och skriftligen motsatt sig sådant omnämnande.

§ 13. Ändring i Avtalet

Bolaget har rätt att justera Avtalet och Föreningen ska erhålla skriftlig information därom, genom meddelande i Administrationskonto, trettio (30) kalenderdagar innan ikraftträdande av uppdaterade villkor.

§ 14. Överlåtelse av Avtalet

Bolaget har rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal.

§ 15. Försäkring

15.1 Föreningen ska vid var tid, under Avtalets giltighetstid, inneha en gällande ansvarsförsäkring.

15.2 Bolaget ska inneha ansvarsförsäkring för det rätta fullgörandet av Bolagets åtaganden enligt detta Avtal.

§ 16. Avtalstid och uppsägning

16.1 Avtalet löper tills vidare och kan när som helst sägas upp av Föreningen genom att Föreningen avslutar sitt Administrationskonto på Webbplatsen.

16.2 Utestående Föreningsarvode som är hänförande till Supporters köp hos Föreningspartner före tidpunkten för Föreningens radering av Administrationskontot, kommer att inbetalas till Föreningen enligt vad som anges i punkt 7.6.

§ 17. Kontakt

17.1  Kontakt med Bolaget i anledning av Avtalet ska ske genom mail till info@uniteddeals.se eller på tel. 010 – 768 12 50. Bolaget nås helgfri måndag-fredag kl.8-17.

17.2  Kontakt med Föreningspartner i anledning av Avtalet ska ske genom den mailadress som blivit angiven av Föreningspartner i Partneravtalet.

§ 18. Tillämplig lag och tvistlösning

18.1 Parternas rättigheter och skyldigheter vid tolkning eller tillämpning av Avtalet ska bestämmas i enlighet med svensk lag.

18.2 Tvist som uppstår i anledning av detta Avtal ska avgöras i domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

[1] Så som definierat av European Data Protection Board i Riktlinjer 07/2020 angående begreppen personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde i GDPR.

__________________________

Föreningspartner

§ 1. Allmänt

1.1  Dessa allmänna villkor gäller för UnitedDeals AB:s, org. 556707–2623 (”Bolaget”), tillhandahållande av en SaaS-plattform för privatpersoners insamling av pengar till ideella idrottsföreningar (”Föreningsarvode” respektive ”Supporter”) genom att handla hos dess samarbetspartners som tillhandahåller produkter och/eller tjänster (”Föreningspartner” respektive ”Tjänsten”). Tjänsten tillhandahålls för Supporter genom den mobila applikationen UnitedDeals (”Appen”) som kan laddas ned från programvarubutiker och användas i mobil eller surfplatta (”Mobila Enhet”) och för ideell idrottsförening som vid var tid är ansluten till Riksidrottsförbundet (”Förening”) samt Föreningspartner genom webbsidan www.uniteddeals.se (”Webbplatsen”) där Förening och Föreningspartner har sina respektive administrationskonton för Tjänsten (”Administrationskonto”).

1.2   Dessa allmänna villkor (”Avtalet”) gäller mellan Föreningspartner och Bolaget vid användning av Tjänsten. Genom att acceptera Avtalet ingår Föreningspartner ett bindande avtal med Bolaget.

§ 2. Om Tjänsten

2.1   För att få tillgång till Tjänsten måste behörig representant för Föreningspartner gå in på Webbplatsen, acceptera Avtalet och Bolagets integritetspolicy (”Integritetspolicy”) samt skapa Administrationskonto genom att identifiera sig med e-postverifiering och lämna vissa personuppgifter såsom namn, e-postadress, mobilnummer och födelsetid samt välja ett personligt lösenord.

2.2   Föreningspartner är ansvarig för att tillhandahålla korrekt, aktuell och fullständig information i samband med registreringen på Webbplatsen. Föreningspartner bekräftar att de angivna kontouppgifterna är sanna och korrekta och att Föreningspartner, när det är nödvändigt, uppdaterar sina kontouppgifter så att de förblir sanna och korrekta.

2.3   Föreningspartner är ensam ansvarig för att upprätthålla sekretess för inloggningsinformation. Bolaget ansvarar inte för obehörig användning av Föreningspartners Administrationskonto.

2.4   Representanter för Föreningspartner som skapar Administrationskonto och/eller använder Tjänsten på uppdrag av Föreningspartner garanterar att de har full behörighet att juridiskt binda Föreningspartner till detta Avtal och ska strikt följa Avtalet när Tjänsten används. Bolaget har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan vid en obehörig representants ingående av Avtalet.

2.5   Tjänsten aktiveras direkt efter Föreningspartners godkännande av Avtalet, d.v.s. Föreningspartner kan direkt efter ingående av Avtalet marknadsföra erbjudanden i Appen (”Deals”) och ingå avtal med Förening om samarbete (”Partneravtal”).

2.6   För att nyttja Tjänsten ska Föreningspartner ingå Partneravtal med varje Förening som Föreningspartner önskar betala Föreningsarvode till. Inbjudan att ingå Partnersavtal kan sändas från Föreningspartner till Förening eller från Förening till Föreningspartner.

2.7   Föreningspartner kan när som helst, på Webbplatsen, få tillgång till gällande Avtal och Integritetspolicy som gäller mellan Bolaget och Föreningspartner.

§ 3. Tillhandahållande av Tjänsten

3.1   Bolaget tillhandahåller Tjänsten respektive Appen till Föreningar, Föreningspartners respektive Supporters som har ingått avtal med Bolaget.

3.2   Bolaget har vidare ingått avtal med betalningsinstitut, som för närvarande är Finshark AB, org.nr 559203–3855 som står under tillsyn av den svenska Finansinspektionen (”Betalningsinstitutet”), som tillhandahåller Bolaget en tjänst genom vilken Bolaget kan spåra de transaktioner där Supporter genomfört köp hos Föreningspartners. Betalningsinstitutet tillhandahåller dessa transaktioner så korrekt Föreningsarvode kan överföras till berättigade Föreningar. Sammanställningen av relevanta transaktioner genomförda av Supporter tillhandahålls Bolaget i krypterat format, menat att inga direkta personuppgifter tillhandahålls Bolaget av Betalningsinstitutet. Varje Supporter ingår ett självständigt avtal, tillhandahållet av Betalningsinstitutet, med Betalningsinstitutet avseende Betalningsinstitutets åtkomst till Supporters transaktionshistorik och tillhandahållande av transaktionssammanställningar till Bolaget.

§ 4. Användning av Tjänsten

4.1   Tjänstens syfte är att möjliggöra samarbeten mellan Föreningspartners och Föreningar för mätbar digital marknadsföring inom ramar för sponsorskap av Föreningar. Föreningspartner kan skapa samarbeten med Förening (och vice versa) genom att ladda upp Deals på Föreningens Supportrars konton i Appen och ersätta Föreningen med Föreningsarvode när Supporter handlar av Föreningspartner.

4.2   Föreningspartner kan skapa, hantera och avsluta Deals på Webbplatsen.

4.3   Föreningspartner åtar sig att använda Tjänsten i enlighet med gällande lagar, förordningar och praxis (”Tillämpliga Regler”) och får inte använda Tjänsten på sätt som orsakar Bolaget eller tredje part skada. Vidare är Föreningspartner ansvarig för sina Deals och ska se till att all information uppladdad av Föreningspartner inte bryter mot Tillämpliga Regler.

4.4   Föreningspartner måste tillse att uppladdade Deals är tidsbegränsade till att gälla högst under trettio (30) kalenderdagar i syfte att hålla Tjänsten ständigt attraktiv för Supportrar.               

4.5   Föreningspartners marknadsföring som publiceras i Appen får inte köpuppmana barn under 18 år. Direktreklam får inte tillsändas barn under 16 år.

4.6   Föreningspartner får inte använda Tjänsten för att kommunicera eller publicera information som kränker personer eller företag, eller deras rättigheter (upphovsrätt, varumärke eller annan immateriell rättighet), information som kan bryta mot integriteten hos en person, skrämma eller förolämpa en annan person, information som kan uppmana kriminella handlingar eller innehålla material som inte är tillåtet enligt Tillämpliga Regler (till exempel diskriminering och/eller rashets).

4.7   Föreningspartner får inte, på Webbplatsen, ladda upp information som innehåller personuppgifter annat än i syfte att ingå och efterleva Avtalet.

4.8   Föreningspartners användning av Tjänsten ska ske i enlighet med Avtalet för att full funktionalitet ska kunna erhållas. I händelse av störning som orsakas av Föreningspartners utrustning eller användning, åtar sig Föreningspartner att omgående koppla ifrån sådan utrustning eller upphöra med den användning som orsakar störningen.

4.9   Bolaget äger rätt att utföra ändringar eller modifieringar av Tjänsten som är av mindre betydelse för Tjänstens användning, under förutsättning att Tjänstens prestanda eller funktionalitet inte försämras. 

4.10 Föreningspartner äger ej rätt att använda Tjänsten på annat sätt än vad som framgår av Avtalet. 

§ 5. Partneravtal

Föreningspartner och Förening ska ingå Partneravtal innan ett samarbete mellan Föreningspartner och Föreningen kan påbörjas, d.v.s. innan Föreningens Supporters kan se Föreningspartners Deals på sina konton i Appen och nyttja Deals. Bolaget tillhandahåller en mall för Partnersavtal, se www.uniteddeals.se. Bolaget ansvarar inte för den juridiska riktigheten i Partneravtalet.

§ 6. Avhjälpande av fel

6.1   Bolaget ska avhjälpa eventuella fel eller avvikelser i Tjänsten, så att Tjänsten överensstämmer med detta Avtal. För en begäran om avhjälpande vänligen kontakta kundservice på info@unditeddeals.se. Förfrågningar besvaras inom fyrtioåtta (48) h.

6.2   Företaget har inte rätt till ersättning vid fel i Tjänsten.

§ 7. Fakturering och betalningsvillkor

7.1   Föreningspartner nyttjar, under avtalstiden, Webbplatsen kostnadsfritt. Detta innebär att Föreningspartner kan kostnadsfritt skapa och hantera Deals samt Föreningsarvode.

7.2   Efter varje kalendermånad sammanställs alla Supportrars, som är kopplade till Föreningspartner, köp hos Föreningspartnern och Föreningsarvode sammanställs för fakturering av Bolaget till Föreningspartner.

7.3   Föreningsarvode som erläggs av Föreningspartner till Förening är överenskommen i Partneravtal och utgörs av ett procentbelopp av varje Supporters köpbelopp hos Föreningspartner genomfört med ett bankkort som Supporter har kopplat till Tjänsten i Appen.

7.4   I de fall Supporter har kopplat sig till flera Föreningar och dessa Föreningar har Partneravtal med samma Föreningspartner med olika procentsats avseende Föreningsarvode, kommer det slutliga (månatliga) transaktionsbeloppet för Supporterns köp hos dessa Föreningar att läggas samman och delas upp i lika stora delar. Av de lika stora delarna kommer Föreningar att erhålla den procentsats Föreningsarvode som framgår i respektive Partneravtal med Föreningspartnern.

7.5   Bolaget, på uppdrag av Förening och efter erhållande av sammanställning av transaktioner från Betalningsinstitut, fakturerar Föreningspartner Föreningsarvode tio (10) bankdagar efter varje stängd kalendermånad genom utställande av en elektronisk faktura. Betalningsvillkor trettio (30) kalenderdagar.

7.6   Vid försenad betalning av Föreningsarvode är Föreningspartner skyldig att erlägga dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635).  

7.7   Har Föreningspartner inte betalat otvistig fordran inom trettio (30) kalenderdagar från påminnelse därom, upphör Avtalet att gälla och Föreningspartner kan inte nyttja Tjänsten förrän Bolaget erhållit betalning. Vid Avtalets upphörande enligt denna punkt 7.7 äger Bolaget fortsatt rätt att erhålla Föreningsarvode för tiden fram till och med dagen för Avtalets upphörande.

§ 8. Avstängning från Tjänsten

8.1    Bolaget har rätt att stänga eller begränsa Tjänsten för Föreningspartner om;

8.1.1 Föreningspartner inte betalat faktura inom trettio (30) kalenderdagar från påminnelse därom;

8.1.2 Föreningspartner använder Tjänsten i strid mot Avtalet och inte vidtar rättelse inom fjorton (14) kalenderdagar från skriftligt meddelande därom;

8.1.3 Föreningspartner representant inte har varit behörig att ingå Avtalet för nyttjande av Tjänsten.

8.2    Bolaget har vidare rätt att stänga eller begränsa Tjänsten om sådan skyldighet följer av Tillämpliga Regler.  

§ 9. Skadestånd

9.1    Ingen part har rätt till skadestånd för tillhandahållande, respektive nyttjande, av Tjänsten.

9.2    Utan hinder av punkt 9.1 ska Föreningspartner hålla Bolaget skadeslös för alla krav som tredje man riktar mot Bolaget med anledning av att Föreningspartner använt Tjänsten på ett felaktigt sätt eller på annat sätt tillhandahållit data eller annat material vid användning av Tjänsten i strid med Avtalet eller Tillämpliga Regler. 

9.3    Vardera part ska hållas skadeslös och vid rättsligt förfarande försvara den andre parten avseende varje slags ansvar, förlust, skada och kostnad som åsamkats med anledning av faktiskt intrång i tredje mans immateriella rättigheter i samband med användandet av Tjänsten. 

§ 10. Reklamation

10.1 Invändning mot en faktura ska, för att göras gällande, ske senast trettio (30) kalenderdagar efter fakturadatum. Även om invändning framställts, ska Föreningspartner betala ostridig del av det fakturerade beloppet senast på förfallodagen. 

10.2 Begäran om vite eller skadestånd enligt punkt 9.3 ska göras skriftligen senast trettio (30) kalenderdagar efter det att omständigheten inträffat eller skada upptäckts.

§ 11. Sekretess

11.1  Vardera part förbinder sig att inte till tredje man utan motpartens skriftliga medgivande utlämna sådana uppgifter om motpartens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemligheter eller som enligt lag omfattas av sekretesskyldighet.

11.2  Part ansvarar för sina respektive anställdas, konsulters och andra engagerade personers iakttagande av häri angivna bestämmelser och ska genom sekretessförbindelse med dessa eller andra lämpliga åtgärder tillse att Avtalets sekretess iakttas.

11.3  Parts sekretesskyldighet enligt Avtalet gäller under avtalstiden samt även för en period om ett (1) år efter det att Avtalet har upphört att gälla.

§ 12. Hantering av personuppgifter

12.1  Parterna förbinder sig att tillse att all behandling av personuppgifter i sin verksamhet till följd av Avtalet sker i enlighet med Tillämpliga Regler.

12.2  Bolaget har gjort ett ställningstagande att Bolaget är personuppgiftsansvarig för samtliga personuppgifter som Förening, Föreningspartner och Supporter för in i Tjänsten respektive Appen. Som grund för detta ställningstagande har Bolaget identifierat att Bolaget är den part som bl.a. fastställer ”väsentliga medel”[1] för behandlingen av personuppgifter.  

§ 13. Immateriella rättigheter

13.1  Inget villkor i Avtalet innebär eller ska anses innebära en överlåtelse till Föreningspartner av någon upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter som tillhör Bolaget.

13.2  Mjukvara som ingår i Tjänsten licensieras, och säljs inte, till Föreningspartner. Genom att bruka Tjänsten ges Föreningspartner en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, i tiden begränsad rätt att använda mjukvaran. Bolaget behåller äganderätten till alla kopior av mjukvaran. Bolaget har rätt att överlåta denna licens eller någon del därav till tredje part. Föreningspartner får inte överlåta denna licens eller någon del därav eller på annat sätt överföra eller underlicensiera dina rättigheter enligt licensen, till någon tredje part.

13.3  Varumärket ”UnitedDeals” ägs och är registrerat i Sverige och EU av Bolaget. Andra varumärken, namn och loggor som förekommer i Tjänsten är respektive ägares/licensgivares egendom. Utom i de fall som är tillåtet enligt tvingande lag är varje reproduktion, distribution, modifikation, återgivning eller publicering av något upphovsrättsligt eller varumärkesrättsligt skyddat material otillåten utan föregående skriftligt medgivande från respektive upphovsman, varumärkesinnehavare eller licensgivare.

13.4  Bolaget har rätt att under avtalsperioden omnämna Föreningspartnern och Bolagets och Föreningspartnerns samarbete enligt Avtalet, exempelvis på Webbplatsen, under förutsättning att Föreningspartner inte uttryckligen och skriftligen motsatt sig sådant omnämnande.

§ 14. Ändring i Avtalet

         Bolaget har rätt att justera detta Avtal och Föreningspartner ska erhålla skriftlig information därom, genom meddelande i Administrationskonto, trettio (30) kalenderdagar innan ikraftträdande av uppdaterade villkor.

§ 15. Överlåtelse av Avtalet

         Föreningspartner har inte rätt att, utan Bolagets skriftliga samtycke, helt eller delvis överlåta Avtalet till tredje man. Bolaget har dock rätt att överlåta Avtalet till annat bolag inom samma koncern eller till tredje man som förvärvat den verksamhet som tillhandahåller Tjänsten.    

§ 16. Försäkring

16.1 Föreningspartner ska vid var tid, under Avtalets giltighetstid, inneha en gällande ansvarsförsäkring.

16.2 Bolaget ska inneha ansvarsförsäkring för det rätta fullgörandet av Bolagets åtaganden enligt detta Avtal.

§ 17. Avtalstid och uppsägning

17.1 Avtalet löper tills vidare och kan när som helst sägas upp av Föreningspartner genom att Föreningspartner avslutar sitt Administrationskonto på Webbplatsen.

17.2 Utestående Föreningsarvode som är hänförande till Supporters köp hos Föreningspartner före tidpunkten för Föreningspartnerns radering av Administrationskontot, kommer att faktureras enligt vad som anges i punkt 7.5.

§ 18. Kontakt

18.1  Kontakt med Bolaget i anledning av Avtalet ska ske genom mail till info@uniteddeals.se eller på tel. 010 – 768 12 50. Bolaget nås helgfri måndag-fredag kl. 8-17.

18.2  Kontakt med Föreningen i anledning av Avtalet ska ske genom den mailadress som blivit angiven av Föreningen i Partneravtalet.

§ 19. Tillämplig lag och tvistlösning

19.1 Parternas rättigheter och skyldigheter vid tolkning eller tillämpning av Avtalet ska bestämmas i enlighet med svensk lag.

19.2 Tvist som uppstår i anledning av detta Avtal ska avgöras i domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

[1] Så som definierat av European Data Protection Board i Riktlinjer 07/2020 angående begreppen personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde i GDPR.

__________________________

Supporter

§ 1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för UnitedDeals AB:s, org. 556707–2623 (”Bolaget”), tillhandahållande av en SaaS-plattform för privatpersoners insamling av pengar till ideella idrottsföreningar (”Föreningsarvode” respektive ”Supporter”) genom att handla hos dess samarbetspartners som tillhandahåller produkter och/eller tjänster (”Föreningspartner” respektive ”Tjänsten”). Tjänsten tillhandahålls, för Supporters, genom den mobila applikationen UnitedDeals (”Appen”) som kan laddas ned från programvarubutiker och användas i mobil eller surfplatta (”Mobila Enhet”).

1.1 Endast Supporter över 16 år får registrera sig i Appen.

1.2 Dessa allmänna villkor (”Avtalet”) gäller mellan Supporter och Bolaget vid användning av Tjänsten och Appen. Tjänsten är endast tillgänglig för privatbruk och icke-kommersiell användning. Bolaget erbjuder inte köp av produkter eller tjänster i Appen.

§ 2. Om Tjänsten/Appen

2.1   För att få tillgång till Tjänsten måste Supporter acceptera Avtalet och Bolagets integritetspolicy (”Integritetspolicy”) samt skapa ett användarkonto genom att identifiera sig med e-postverifiering och lämna vissa personuppgifter såsom namn, e-postadress, mobilnummer och födelsetid samt välja ett personligt lösenord (”Användarkonto”).

2.2   För att nyttja Tjänsten krävs att Supporter kopplar sitt Användarkonto till en eller flera ideella idrottsföreningar, som vid var tid är anslutna till Riksidrottsförbundet, till vilka Supporter avser att samla in pengar (”Förening”) och registrerar ett bank- eller kreditkort via betalningsinstitut, som för närvarande är Finshark AB, org.nr 559203–3855 som står under tillsyn av den svenska Finansinspektionen (”Betalningsinstitutet”).

2.3   Supporter kan när som helst, på sitt Användarkonto, få tillgång till gällande Avtal och Integritetspolicy i Appen.

2.4   Supporter kan när som helst, på sitt Användarkonto, få tillgång till information om insamlat Föreningsarvode till de Föreningar som Supporter har kopplat sitt Användarkonto till.

2.5   Supporter är ansvarig för att tillhandahålla korrekt, aktuell och fullständig information i samband med registreringen av Användarkontot. Supporter bekräftar att de angivna kontouppgifterna är sanna och korrekta och att Supporter, när det är nödvändigt, uppdaterar sina kontouppgifter så att de förblir sanna och korrekta.

2.6   Supporter är ensam ansvarig för att upprätthålla sekretess för inloggningsinformation. Bolaget ansvarar inte för obehörig användning av Supporters Användarkonto.

§ 3. Tillhandahållande av Tjänsten och Appen

3.1   Bolaget tillhandahåller Tjänsten respektive Appen till Föreningar, Föreningspartners respektive Supporters som har ingått avtal med Bolaget.

3.2   Bolaget har vidare ingått avtal med Betalningsinstitutet som tillhandahåller Bolaget en tjänst genom vilken Bolaget kan spåra de transaktioner där Supporter genomfört köp hos Föreningspartners. Betalningsinstitutet tillhandahåller dessa transaktioner så korrekt Föreningsarvode kan överföras till berättigade Föreningar. Sammanställningen av relevanta transaktioner genomförda av Supporter tillhandahålls Bolaget i krypterat format, menat att inga direkta personuppgifter tillhandahålls Bolaget av Betalningsinstitutet. Varje Supporter ingår ett självständigt avtal, tillhandahållet av Betalningsinstitutet, med Betalningsinstitutet avseende Betalningsinstitutets åtkomst till Supporters transaktionshistorik och tillhandahållande av transaktionssammanställningar till Bolaget.

§ 4. Användning av Tjänsten och Appen

4.1   Supporter åtar sig att använda Tjänsten och Appen i enlighet med gällande lagar och förordningar (”Tillämpliga Regler”) och får inte använda Tjänsten och Appen på sätt som orsakar Bolaget eller tredje part skada.

4.2   Supporter får inte använda Appen för att kommunicera eller publicera information som kränker personer eller företag, eller deras rättigheter (upphovsrätt, varumärke eller annan immateriell rättighet), information som kan bryta mot integriteten hos en person, skrämma eller förolämpa en annan person, information som kan uppmana kriminella handlingar eller innehålla material som inte är tillåtet enligt Tillämpliga Regler (till exempel diskriminering och/eller rashets).

4.3   Supporter får inte, i Appen, ladda upp information som innehåller personuppgifter annat än i syfte att ingå Avtalet.

4.4   Supporters användning av Appen ska ske i enlighet med Avtalet för att full funktionalitet ska kunna erhållas. I händelse av störning som orsakas av Supporters utrustning eller användning, åtar sig Supporter att omgående koppla ifrån sådan utrustning eller upphöra med den användning som orsakar störningen.

4.5   Supporter äger ej rätt att använda Tjänsten och Appen på annat sätt än vad som framgår av Avtalet. 

§ 5. Särskilda villkor för Appen

5.1   I denna punkt anges de särskilda villkor som gäller för användning av Appen i Apple iOS-baserade Mobila Enheter och som laddas ned via App Store (nedan ”iOS Appen”).

5.1.1 Supporter är införstådd med att villkoren i denna punkt gäller mellan Supporter och Bolaget, och således inte mellan Supporter och Apple Inc (nedan ”Apple”).

5.1.2 Supporter åtar sig härmed att använda iOS Appen enbart i enlighet med Apples vid var tid gällande villkor för App Store.

5.1.3 Bolaget, och inte Apple, är ensamt ansvarig för iOS Appen samt Tjänsten som är tillgänglig däri. Supporter är införstådd med att Apple inte har någon skyldighet eller ansvar gentemot Supporter avseende iOS Appen eller detta Avtal.

5.1.4 Bolaget, och inte Apple, ansvarar för och hanterar ensamt samtliga eventuella krav rörande iOS Appen eller Supporters innehav och/eller användning av iOS Appen i enlighet med detta Avtal.

5.1.5 Bolaget, och inte Apple, ansvarar även för eventuella krav från tredje man avseende immaterialrättsligt intrång hänförligt till iOS Appen och Supporters innehav eller användning av iOS Appen.

5.2   I denna punkt anges de särskilda villkor som gäller vid användningen av Appen i Android-baserade Mobila Enheter (nedan ”Android Appen”) och gäller mellan Supporter och Bolaget:

5.2.1 Google Inc (nedan ”Google”) tillhandahåller Google Play där Supporter hämtar Android Appen.

5.2.2 Supporter åtar sig härmed att använda Android Appen enbart i enlighet med Googles vid var tid gällande villkor för Google Play.

5.2.3 Bolaget, och inte Google, är ensamt ansvarig för Android Appen samt Tjänsten som är tillgänglig däri. Google har inte någon skyldighet eller ansvar gentemot Supporter avseende Android Appen eller detta Avtal.

§ 6. Avhjälpande av fel

6.1   Bolaget ska avhjälpa eventuella fel eller avvikelser i Tjänsten och Appen. Tjänsten och Appen ska vid var tid överensstämma med detta Avtal. För en begäran om avhjälpande vänligen kontakta kundservice på info@unditeddeals.se. Förfrågningar besvaras inom fyrtioåtta (48) h.

6.2   Supporter har inte rätt till ersättning vid fel i Tjänsten och/eller Appen.

§ 7. Kostnader

7.1   Tjänsten och Appen tillhandahålls kostnadsfritt för Supporter men Supporter ansvarar alltid själv för alla internetavgifter och avgifter för datatrafik som kan tillkomma vid användningen av Appen.

7.2   Efter varje kalendermånad sammanställs Supporters köp hos Föreningspartners och Föreningsarvode räknas fram för fakturering av Bolaget till Föreningspartners och sedan utbetalas till behörig Förening.

7.3   Bolaget uppbär en månatlig ersättning, från Förening, för tillhandahållande av Tjänsten uppgående till tolv (12) procent, exkl. vid var tid lagstadgade mervärdesskatt, av det Föreningsarvode som Supporter genererat Förening under föregående kalendermånad.

7.4   Storlek på Föreningsarvode överenskoms självständigt mellan Förening och Föreningspartner.

7.5   I de fall Supporter har kopplat sig till flera Föreningar i Administrationskontot och dessa Föreningar har Partneravtal med samma Föreningspartner med olika procentsats avseende Föreningsarvode, kommer det slutliga (månatliga) transaktionsbeloppet för Supporterns köp hos dessa Föreningar att läggas samman och delas upp i lika stora delar. Av de lika stora delar kommer Föreningar att erhålla den procentsats Föreningsarvode som framgår i respektive Partneravtal med Föreningspartnern.

§ 8. Ingen ångerrätt

Genom att skapa Användarkonto och genomföra steg 2.2 samt acceptera detta Avtal samtycker Supporter till att Supporter får omedelbar tillgång till Tjänsten, vilket innebär att ångerrätt utgår eftersom Tjänsten levereras direkt och Föreningsarvode kommer att genereras vid köp hos Föreningspartners. Supporter godkänner att Supporter inte har någon ångerrätt. Supporter kan dock alltid säga upp Tjänsten enligt punkt 9 nedan.

§ 9. Uppsägning och avstängning från Tjänsten

9.1    Supporter kan när som helst säga upp Tjänsten via Användarkontot i Appen. Föreningsbonus genererad av Supporter fram till uppsägningstillfället kommer att utbetalas till berättigad Förening i enlighet med Bolagets avtal med Förening och Föreningspartner.

9.2    Bolaget har rätt att stänga eller begränsa Supporters användning av Tjänsten och Appen, genom att begränsa eller stänga av Supporters Användarkonto, om:

9.2.1 Supporter inte har fullgjort sin registrering enligt punkt 2.2 ovan eller genomfört köp hos en Föreningspartner under en sammanhängande period om två (2) månader;

9.2.2 Supporter använder Tjänsten och/eller Appen i strid med Avtalet.

9.3    Bolaget har vidare rätt att stänga eller begränsa Supporters användning av Tjänsten och Appen om sådan skyldighet följer av Tillämpliga Regler.  

§ 10. Ansvarsbegränsning

Bolaget ansvarar endast för direkta skador och inte för utebliven vinst, intäkt, besparing eller goodwill, förlust på grund av driftavbrott, förlust av data, indirekt skada eller annan följdskada, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet kan läggas Bolaget till last eller annars följer av tvingande lag. För det fall Appen innehåller länkar till webbsidor eller resurser som tillhandahålls av utomstående parter, tillhandahålls dessa endast i informationssyfte och Bolaget har ingen kontroll och inget ansvar för innehållet på sådana webbsidor eller resurser.

§ 11. Hantering av personuppgifter

11.1  Bolaget har gjort ett ställningstagande att Bolaget är personuppgiftsansvarig för samtliga personuppgifter som Förening, Föreningspartner och Supporter för in i Tjänsten respektive Appen. Som grund för detta ställningstagande har Bolaget identifierat att Bolaget är den part som bl.a. fastställer ”väsentliga medel”[1] för behandlingen av personuppgifter. 

11.2  Genom att Supporter lämnar personuppgifter vid registrering av Användarkontot och accepterar Avtalet samt Integritetspolicyn samtycker Supportern till att Bolaget hanterar Supporterns personuppgifter i enlighet med Integritetspolicyn, se www.uniteddeals.se.  

§ 12. Immateriella rättigheter

12.1 Inget villkor i Avtalet innebär eller ska anses innebära en överlåtelse till Supporter av någon upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter som tillhör Bolaget.

12.2 Mjukvara som ingår i Appen licensieras, och säljs inte, till Supporter. Genom att bruka Appen ges Supporter en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, i tiden begränsad rätt att använda mjukvaran. Bolaget behåller äganderätten till alla kopior av mjukvaran, även efter det att mjukvaran installerats på Mobila Enhet. Bolaget har rätt att överlåta denna licens eller någon del därav till tredje part. Supporter får inte överlåta denna licens eller någon del därav eller på annat sätt överföra eller underlicensiera dina rättigheter enligt licensen, till någon tredje part.

12.3 Varumärket ”UnitedDeals” ägs och är registrerat i Sverige och EU av Bolaget. Andra varumärken, namn och loggor som förekommer i Appen är respektive ägares/licensgivares egendom. Utom i de fall som är tillåtet enligt tvingande lag är varje reproduktion, distribution, modifikation, återgivning eller publicering av något upphovsrättsligt eller varumärkesrättsligt skyddat material otillåten utan föregående skriftligt medgivande från respektive upphovsman, varumärkesinnehavare eller licensgivare.

§ 13. Ändring i Avtalet

13.1  Bolaget har rätt att justera detta Avtal och Supporter ska erhålla skriftlig information därom, genom meddelande i Användarkonto, trettio (30) kalenderdagar innan ikraftträdande av uppdaterade villkor.

13.2  Supporter är införstådd med och accepterar att Bolaget från tid till annan kan ge ut uppdaterade versioner av Appen, och att Bolaget kan genomföra automatiska elektroniska uppdateringar av den version av Appen som Supporter använder i sin mobila enhet. Supporter samtycker till alla sådana automatiska uppdateringar i sin mobila enhet och att detta Avtal gäller även för sådana uppdateringar.

§ 14. Överlåtelse av Avtalet

 Bolaget har rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal.

§ 15. Kontakt

Kontakt med anledning av Avtalet ska ske genom mail till info@uniteddeals.se eller på tel. 010 – 768 12 50. Bolaget nås helgfri måndag-fredag kl.8-17.

§ 16. Tillämplig lag och tvistlösning

16.1 Avtalet ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag.

16.2 Vid en eventuell tvist med Bolaget har Supporter rätt att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden förutsatt att ärendet uppfyller ARN:s krav för handläggning (t.ex. avseende tids- och värdegräns).

16.3 EU-kommissionen ställer även en plattform för tvistelösning utanför domstol till konsumenternas förfogande. Denna gör det möjligt för en konsument att lösa tvister utan att behöva gå till domstol. Plattformen för tvistlösning finns på den externa länken http://ec.europa.eu/consumers/odr.

16.4 Supporter har dessutom rätt att vända sig till allmän domstol.

[1] Så som definierat av European Data Protection Board i Riktlinjer 07/2020 angående begreppen personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde i GDPR.

__________________________